Pagado por Tami Sawyer for Mayor, Tim Ware, Tesorero